Obsah

Oficiální logo projektu Ukažme vodě hranice/ Dem Wasser Grenzen zeigenPopis  projektu

Cílem projektu je realizace organizačních a technických opatření pro zvýšení připravenosti měst Dolní Poustevna a Hohenstein na řešení mimořádných události spojených s povodněmi a jinými mimořádnými událostmi. Tato oblast byla zasažena lokálními povodněmi v roce 2010 a 2013. Činnosti v rámci projektu jsou zaměřeny na zlepšení vzájemné pomoci partnerů při vzniklých událostech a jejich předcházení, a to hlavně prostřednictvím dobrovolných hasičů z Dolní Poustevny a Gossdorf. Projekt je zaměřen i na vzdělávání a osvětu obyvatel nejen dotčeného území obou partnerů. Důraz bude také kladen na prezentaci činnosti dobrovolných hasičů široké veřejnosti a tím i oslovení potencionálních nových členů sborů dobrovolných hasičů, hlavně z řad dětí a mládeže. Realizace opatření přispěje lepší přeshraniční spolupráci při povodních a jiných mimořádných událostech a zlepšení rámcových podmínek ochrany života, zdraví a majetku obyvatelstva v oblasti vodního toku “Luční potok-Sebnitzer” a mezinárodní železniční trati U28-Dráha národního parku.

V rámci projektu by měla být optimalizována technická a materiální vybavenost a připravenost hasičských jednotek obou kooperačních partnerů na povodně a jiné události spojené s klimatickými změnami. Posouzením současného stavu je nutné obměnit, či dovybavit jednotky technikou a materiálem pro lepší zajištění dotačního území při řešení povodní a jiných živelných katastrof. Pořizovaná technika a materiál bude sloužit při povodni především pro záchranu a ochranu obyvatel, měla by přispět ke snížení škod způsobených povodní na majetku i životním prostředí, pomoc obyvatelům postižených povodní, odstraňováni následků povodní, aj.  Optimalizací vybavení dojde k zefektivnění spolupráce mezi jednotkami kooperačních partnerů. Jednotky se budou moc při povodních navzájem doplňovat vybavením  a utvořit tak nejen Společnou proti povodňovou ochranu. Touto spoluprací (společnou optimalizací) se zamezí např. duplicita finančně nákladného vybavení, pořízené do dané oblasti, kterou dělí státní hranice, pokud by se pořizovala pro každou stranu zvlášť.

Nově pořízená technika a vybavení bude součástí společné odborné přípravy, kde si budou členové jednotek obou kooperačních partnerů osvojovat její ovládání, způsob využití a zásady bezpečného používání. Pořízená technika a materiál bude moc být využit, v případě potřeby, v operačním řízení i mimo dotační území.


Hlavní cíle projektu:

  • Vzdělávání a zvýšení odbornosti zasahujících složek (hasiči, místní samospráva)

  • Výměna informací a zkušeností - jazykové vzdělávání, společná odborná školení a cvičení, sdílení informací při krizových situacích

  • Informační a motivační akce pro obyvatele, děti a mládež (vzdělávání, oslovení nových členů sborů)

  • Koncepce vzájemné spolupráce při živelných katastrofách

  • Pořízení požární techniky ( pořízení vozidel vybavené speciální hasičskou technikou,  technické prostředky a výstroj pro pro řešení povodní a jiných mimořádných událostí)

  • Stavební opatření ( nezbytná stavební opatření: rekonstrukce hasičské zbrojnice města Dolní Poustevna, novostavba hasičské zbrojnice města Hohenstein-Gossdorf)